כנסים
חיפוש כנסים
חיפוש באתר חיפוש באמצעות google

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר knasim.com (להלן האתר).

האתר מנוהל ומופעל ע"י חברת איוונט אקט בע"מ (להלן מפעילת האתר).

שימוש באתר זה מותנה בקבלת כל התנאים המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאים או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם הם מתייחסים לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים בצורה שווה.

מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש.

 

המידע באתר

האתר כולל מידע מסוגים שונים ובכלל זה מלל, תמונות, צילומים, איורים, תרשמים, סרטונים, קבצים, סרטים תוכנה ונתונים (להלן תוכן).

התוכן באתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו מהווה המלצה או חוות דעת. התוכן באתר כולל, בן השאר, דיווחים ומידע אשר נמסרו על ידי משתמשים באתר. מפעילי האתר עשויים לנתר את המדע מעת לעת אך מהימנות המידע באתר אינה בהכרח נבדקת והמידע באתר אינו מהווה בדרך כלשהיא המלצה או חוות דעת.

הצגת מידע באתר אין משמעותו כי מפעילת האתר זיהתה, בדקה, ניפתה או סיננה את המידע הנמסר על ידי משתמשי האתר.

מפעילת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, נציגיה והפועלים מטעמה אינה אחראים בשום מקרה לליקוי, טעות, שגיאה, שלמות בתוכן ו/או לכל הסתמכות שהסתמך משתמש על התוכן באתר.

הקישורים (Links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לשם הנוחות בלבד. הכניסה והשימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של מפעילת האתר.

השימוש באתר

זכות השימוש באתר נתונה למשתמש בלבד, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו בתוכן באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

אין להפעיל כל ישום מחשב לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן מהאתר.

מפעילת האתר רשאית לחסום את המידע בפני משתמש במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד לתנאי השימוש או מכל סיבה שתמצא לנכון אחרת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לתרום, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות צדדים שלישיים, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בבטחון המדינה ו/או הוצאת לשון-הרע.

מפעילת האתר אינה מבטיחה ואינה טוענת כי השימוש על ידך בחומרים המוצגים באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם בבעלותה.

אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן מפעילת תפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

השימוש בתוכן ו/או בשירותים באתר הוא ללא תשלום אך עשוי להיות מותנה ברישום. מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור חלק מהאתר או האתר כולו ו/או להתנות את השימוש בו בתשלום כספי.

אין להשתמש בתהליך הרישום בפרטים כוזבים ו/או בלתי נכונים.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או מבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו  ולשנותה, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש באתר.

 

פרסום תוכן באתר ע"י המשתמשים

תוכן המועבר לאתר ע"י משתמשים באמצעות טפסים באתר ו/או באמצעים אחרים ייחשב כתוכן שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות קנייניות כלשהן.

המשתמש מתחייב, כי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעביר לאתר תוכן ו/או לפרסמם ברבים והוא בעל מלוא הזכויות הדרושות לעשות זאת.

המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות התוכן אותו הוא מעביר באמצעות האתר.

המשתמש מקנה למפעילת האתר, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתוכן אותו הוא שולח לאתר. רישיון זה אינו בלעדי.

מפעילת האתר רשאית לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן שסופק ע"י משתמשי האתר.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר תוכן שיש בו פגיעה בפרטיות, העלבה, שקר, השמצה, איום, פורנוגרפיה, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד אך השימוש בחלקים באתר לא יתאפשר ללא מסירת הפרטים המצויינים בטופס הרישום.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של מפעילת העתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

האתר עשוי לשלח למחשב המשתמש, קובץ זיהוי (Cookie), שיאפשר לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר לאתר. מפעלי האתר רשאים לתעד את אופן שימוש באתר.

השימוש במידע אשר מזהה משתמשים באופן אישי מוגבל לשימוש מסחריים ו/או שיווקים של מפעילת האתר ו/או של שליח מטעמה ו/או לצורך טיב השרות הניתן לך ו/או הטבות אשר מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים יתנו לך.

מפעילת האתר מפעילה אמצעים לאבטחת המידע אשר נשמר במערכותיה בהתאם לדרישות החוק. עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח כי מערוכתיה חסינות בפני חדירות בלתי מורשות למערכותיה ועל כן מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מחדירה בלתי מורשה למערכותיה. על משתמש המוסר פרטים, הנדרשים לצורך קבלת השירותים, להביא עובדה זו בחשבון טרם מסירת הפרטים על ידו.

מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם למשתמשים באתר, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה עשויה להידרש להמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודותיו, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את כתובת ה-IP של המחשב המתקשר, וכל מידע נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש והוא מסכים ומאשר את זכותה של החברה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יהיו לא כל טענה כנגד מפעילת האתר במקרים כאמור.

 

הדין וסמכות השיפוט

על תנאי השימוש יחולו אך ורק דני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לאתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב -יפו בלבד.

 

פנה אלינו

אם אתה סבור כי תוכן כלשהוא באתר פוגע בך ו/או בהוראות חוק כלשהיא אנא פנה אלינו.

פניות ניתן לשלוח אלינו בדואר ל: איוונט אקט בע"מ,  המחשב 3, ת.ד. 8525 אזור תעשיה פולג, נתניה
או במייל: eventact@eventact.com

2010 © כל הזכויות שמורות  Knasim.com  |  צור קשר  |  אודות   |  תקנון שימוש הוספת כנס לאתר